Styrdokument

Styrdokument

  • Lpfö 18: All verksamhet för förskolan planeras utifrån läroplanen.
  • Skollagen: Ligger till grund för allt vårt arbete på förskolan.
  • Barnkonventionen: Ny Lag fr.o.m 1/1 2020 Förskolan arbetar med den som en viktig grund för verksamheten.
  • Globala Målen: Förskolan arbetar med det som en grund för olika teman.

Utomhuspedagogik

Vi vill att varje barn skall:

  • Tillämpa sig kunskap om och känsla för naturen och dess betydelse för vår existens.
  • Tillägna sig positiva upplevelser av naturen och utomhusvistelsen.
  • Utveckla och stärka sin hälsa och sociala kompetens.
  • Tillämpa sig grundläggande kunskaper om naturen och det ekologiska kretsloppet.
  • Upptäcka med hela kroppen och alla sinnen.

Alla barn skall ha frihet att påverka sin egen vardag

Förskolan arbetar för att alla barn skall ha frihet att påverka sin egen vardag och sitt eget lärande på förskolan. Det uppmuntrar barnen till eget tänkande och utvecklande av den egna kreativiteten.

Förskolan arbetar för att alla barn skall utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Alla barn skall utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Förskolan arbetar även för att barnen skall utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Barnkonventionen är en viktig grund för verksamheten. Med Barnkonventionen som grund för verksamheten ger personalen barnen kunskap om vilka rättigheter barn har och hur de kan använda sig av dem.

Verksamheten på förskolan utgår från tanken om det enskilda barnet i centrum, det vill säga att det pedagogiska arbetet utgår från barnet och det aktuella sammanhanget. Verksamheten utgår från vad barnet kan och utifrån detta ges barnet förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande.

Arbete i mindre grupper

Större delen av dagen är barnen uppdelade i mindre grupper tillsammans med en eller flera pedagoger. Genom att dela upp barnen i mindre grupper får de goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

För att kunna ha en genomtänkt verksamhet som är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppen som helhet behöver personalen planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Pedagogisk dokumentation av verksamheten är ett viktigt arbetsredskap. Dokumentationen sker regelbundet. Det dokumenterade materialet används på ett sådant sätt att det leder till reflektion och fördjupning av det pedagogiska arbetet. Barnens utveckling och lärande dokumenteras genom portfoliometodiken.

All personal på Sjumilaskogens förskola värnar om en bra föräldrakontakt. Detta är viktigt både för barnens och för förskolans utveckling. Förskolans mål är att alla föräldrar skall känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan.