Profil

Profilen på Sjumilaskogens förskola är utomhuspedagogik. Det innebär att naturen är en grundläggande del i lärandet. Genom att arbeta med utomhuspedagogik stimuleras barns lärande och nyfikenhet. Praktiska erfarenheter blir till kunskap genom att barnet reflekterar över upplevelsen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara och förstå det ekologiska sammanhang vi lever i och även öka förståelse för miljöfrågor. Genom utomhuspedagogik blir naturen ett rum som ger barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lekfullt sätt.

Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och lärande utomhus, ett samspel mellan platsen, hållbar utveckling, den personliga hälsan och jordens hälsa – allt kopplat till läroplanen för förskolan Lpfö 18 reviderad 2018. Vår pedagogik innebär att vi arbetar för en hållbar framtid med de Globala Målen som innehåller redskap och teman.

Utomhuspedagogik ger starkare och friskare barn

Genom utomhuspedagogik rör sig barnen regelbundet och tränar motorik naturligt. När barn rör sig mycket och använder både stora och små rörelser anstränger och aktiverar de kroppens alla muskler och bygger samtidigt upp skelettet. På så vis utvecklas koncentrationsförmågan och även förmågan att kunna sitta still. Forskning visar att utomhuspedagogik inte bara gör barn friskare, utan även att de får en bättre fysik och motorik och är mindre stressade än andra barn. Sjumilaskogens förskola arbetar utifrån filosofin att allt man kan göra inne kan man göra ute, det är enbart fantasin som sätter gränser.

Utbildad personal

Förskolan strävar efter att all personal skall genomgå utbildningen Natur, miljö och utomhuspedagogik vid Upplandsstiftelsens Naturskola. Utbildningen ger inspiration och kunskaper så att personalen kan vara ute med barngruppen alla årstider.

Personalen arbetar utifrån arbetsmaterialet Uti kuligt, Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass samt Leka och Lära matematik ute.

Grön flagg

Som en del av Sjumilaskogens arbete med de globala målen och mot en hållbar framtid strävar vi varje år att bibehålla vår Grön Flagg-certifiering. Grön Flagg är en satsning från Håll Sverige Rent med syftet att öka medvetenheten och det aktiva arbetet för en hållbar utveckling. Grön flagg-resan sträcker sig över ett år, under vilket man arbetar med tre valda utvecklingsområden.

De tre utvecklingsområden som sjumilaskogen valt är från jord till bord, där vi får följa fröet och knölens väg till att bli färdig mat på vårt bord. Vi arbetar även med insektsliv-deras viktiga funktion i vår natur.  Vårt sista utvecklingsområde är barnkonventionen. Barnkonventionen är ett av våra fokusområden på förskolan.

Vi arbetar ständigt med att öka barnens kunskap och förståelse för allas lika värde. De artiklar som vi alltid arbetar med är artiklarna 2,6 och 31.

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Du har rätt till att vara dig själv
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 31: Barn har rätt till fritid. Du ska vila dig, leka och ha roligt

Om vi följer och lär barnkonventionens värdegrunder minskar vi riskerna för lidande och oönskade följder senare i livet. Vilket kan leda till en hållbar utveckling för samhället både socialt och ekonomiskt.

I återvinningsarbetet har vi deltagit i olika kampanjer från Håll Sverige Rent som handlar om skräpplockning som förutom ökad medvetenhet för barnen även lett till en stor vinst! Läs gärna mer om vårt bidrag här.

 

Hitta Vilse-utbildning

Alla barn på förskolan går igenom Civilförsvarets Hitta Vilse-utbildning.

Arbetsmaterialet Hitta Vilse visar vad barnen skall göra för att på bästa sätt klara sig så bra som möjligt då de gått vilse i skog och mark samt öka chanserna för att bli hittade välbehållna.